" ดัดดรุณี คุรุ มุทิตาจิต "  มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

ครูมยุรีย์  ลิ้มยิ่งเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา