เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
เวลา 08.00 - 17.00 น.