Datdaruni School : โรงเรียนดัดดรุณี

แผนปฏิบัติการโรงเรียนดัดดรุณี ปีการศึกษา 2566 ฉบับนี้ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ที่เกิดจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2565 2568 นามาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนางานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา และสอดคล้อง ตามมาตรฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ทั้งนี้เพื่อให้กาดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษาที่ประกาศใช้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน รวมทั้งมีการประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรรับทราบ

 

Comments powered by CComment