Datdaruni School : โรงเรียนดัดดรุณี

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

ประกาศ เรียกบัญชีสำรองนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภท ห้องเรียนปกติ เพิ่มเติม 2

Comments powered by CComment

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 


นางปนัดดา มักสัมพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี

 

 • นายศักดาพร ทิพวัจนา

  บริหารวิชาการ

 • นางสาวน้ำเพชร นกศิริ

  บริหารทั่วไป

 • นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง

  บริหารงบประมาณ

 • นางสาวพิชญอร เศวตสุพร

  บริหารงานบุคคล

 1. งานวิชาการ
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. สมัครงาน
 4. เผยแพร่งานวิจัย
 5. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. ดาน์วโหลดเอกสารต่าง ๆ
 7. สถิติการรับสมัครนักเรียน

 

 

 

 • ประกาศรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 • ประกาศรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

 • ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา ห้องเรียนพิเศษ ม.1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 • ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา ห้องเรียนพิเศษ ม.1(MEP)

 • ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ( IEP )

 • ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ( SMTE)

 • ประกาศรับสมัคร มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 • คุณสมบัติ วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.1

 • คุณสมบัตินักเรียน ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ม.1

 • รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ม.1

 • ประกาศรับสมัคร มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

 • คุณสมบัติ วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4

 • คุณสมบัตินักเรียน ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ม.4

 • รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ม.4

||   ABOUT SCHOOL  ||

แนะนำโรงเรียน

   โรงเรียนดัดดรุณีเป็นโรงเรียนสตรีล้วน มีชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษา และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มานานกว่า 100 ปี และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นโรงเรียนยอดนิยม โรงเรียน แข่งขันสูง และโรงเรียนมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการสร้างเยาวชนสตรีให้พร้อมด้วยความรู้ความสามารถ ความดีงาม เจริญก้าวหน้าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดมา ส่วนการจัดการศึกษาและการปลูกฝังนักเรียนของโรงเรียนดัดดรุณีได้ยึดหลักปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา หาความรู้ คู่คุณธรรม” ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดัดดรุณี สมาคมผู้ปกครองและครูดัดดรุณี และดัดดรุณีสมาคม  โรงเรียนดัดดรุณี จึงได้จัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู โรงเรียนดัดดรุณี ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในด้านการเรียนและการปฏิบัติตนของนักเรียน พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและตรงกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ในการกำกับ ติดตาม ดูแลนักเรียนทั้งในด้านการเรียน การรักษาระเบียบวินัย และการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน

 

||   กลุ่มสาระ ฯ / กลุ่มงาน   ||

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระภาษาไทย

"มรดกทางปัญญา สืบสานคุณค่า รู้รักษ์ภาษาไทย"

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

"พัฒนาความรู้คู่คุณธรรรม นำคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล"

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

Foreign Language Department
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล
ตามแนวทาง EEC”

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ

"การเรียนรู้ก้าวไกล ใฝ่คุณธรรม นำสังคม"

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

กลุ่มสาระศิลปะ

“สืบอารยะ สร้างสุนทรีย์ มีวัฒนธรรม”

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

กลุ่มสาระ สุขศึกษาพลศึกษา

"ลูกดัดฯ อนามัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม เลิศล้ำนำสู่สากล"

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

กลุ่มสาระ การงานอาชีพ

"การงานอาชีพก้าวไกล พัฒนา เด็กไทย สร้างธุรกิจสู่อนาคต"

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

งานห้องสมุด

"เปิดโลกกว้างทางการศึกษา พัฒนาเยาวชนด้วยความรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล"

เข้าสู่เว็บไซต์งานห้องสมุด

กลุ่มงานแนะแนว

"ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ใส่ใจ ดูแล"

เข้าสู่เว็บไซต์งานแนะแนว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

เข้าสู่เว็บไซต์

MEP / IEP

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

เข้าสู่เว็บไซต์

สภานักเรียน

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

เข้าสู่เว็บไซต์

||    MOE SAFETY CENTER   ||

สำหรับผู้รับแจ้งเหตุสำหรับผู้แจ้งเหตุ

||   ข้อมูลแนะนำ   ||

ข่าวสารล่าสุด 

บทความแนะนำ

กิจกรรมของเรา 

 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_0.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_1.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_2.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_3.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_4.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_5.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_6.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_7.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_8.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_9.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_10.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_11.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_12.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_13.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_14.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_15.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_16.jpg
 • LINE_ALBUM_2023 1 mkrakhm_230606_17.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_0.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_1.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_2.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_3.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_4.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_5.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_6.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_7.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_8.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_9.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_10.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_11.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_12.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_13.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_14.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_15.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_16.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_17.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_18.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_19.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_20.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_21.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_22.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_23.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_24.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-2 kumphaphanth_230606_25.jpg
Text Here
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_0.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_1.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_2.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_3.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_4.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_5.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_6.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_7.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_8.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_9.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_10.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_11.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_12.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_13.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-3 minakhm_230606_14.jpg
Text Here
 • LINE_ALBUM_2023-4-mesayn_230606_0.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-4-mesayn_230606_1.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-4-mesayn_230606_2.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-4-mesayn_230606_3.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-4-mesayn_230606_4.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-4-mesayn_230606_5.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-4-mesayn_230606_6.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-4-mesayn_230606_7.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-4-mesayn_230606_8.jpg
Text Here
 • LINE_ALBUM_2023-5-phvsphakhm_230606_0.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-5-phvsphakhm_230606_1.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-5-phvsphakhm_230606_2.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-5-phvsphakhm_230606_3.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-5-phvsphakhm_230606_4.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-5-phvsphakhm_230606_5.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-5-phvsphakhm_230606_6.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-5-phvsphakhm_230606_7.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-5-phvsphakhm_230606_8.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-5-phvsphakhm_230606_9.jpg
 • LINE_ALBUM_2023-5-phvsphakhm_230606_10.jpg
Text Here
 • 06Obec2566 1.jpg
 • 06Obec2566 2.jpg
 • 06Obec2566 3.jpg
 • 06Obec2566 4.jpg
 • 06Obec2566 5.jpg
 • 06Obec2566 6.jpg
 • 06Obec2566 7.jpg
 • 06Obec2566 8.jpg
 • 06Obec2566 9.jpg
 • 06Obec2566 10.jpg
 • 06Obec2566 11.jpg
 • 06Obec2566 12.jpg
 • 06Obec2566 13.jpg
 • 06Obec2566 14.jpg
 • 06Obec2566 15.jpg
 • 06Obec2566 16.jpg
 • 06Obec2566 17.jpg
 • 06Obec2566 18.jpg
 • 06Obec2566 19.jpg
 • 06Obec2566 20.jpg
 • 06Obec2566 21.jpg
 • 06Obec2566 22.jpg
 • 06Obec2566 23.jpg
 • 06Obec2566 24.jpg
 • 06Obec2566 25.jpg
 • 06Obec2566 26.jpg
 • 06Obec2566 27.jpg
 • 06Obec2566 28.jpg
Text Here

||   ข้อมูลแนะนำ   ||

ข่าวสารล่าสุด 

บทความแนะนำ

กิจกรรมของเรา 

 • ObecLine07-2566 1.jpg
 • ObecLine07-2566 2.jpg
 • ObecLine07-2566 3.jpg
 • ObecLine07-2566 4.jpg
 • ObecLine07-2566 5.jpg
 • ObecLine07-2566 6.jpg
 • ObecLine07-2566 7.jpg
 • ObecLine07-2566 8.jpg
 • ObecLine07-2566 9.jpg
 • ObecLine07-2566 10.jpg
 • ObecLine07-2566 11.jpg
 • ObecLine07-2566 12.jpg
 • ObecLine07-2566 13.jpg
 • ObecLine07-2566 14.jpg
 • ObecLine07-2566 15.jpg
 • ObecLine07-2566 16.jpg
 • ObecLine07-2566 17.jpg
 • ObecLine07-2566 18.jpg
 • ObecLine07-2566 19.jpg
 • ObecLine07-2566 20.jpg

ระบบตรวจสอบผลการเรียนรายภาค

มี 101 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

||   ACTIVITY   ||

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ : 

ดูเพิ่มเติมได้ที่ :

||   ให้เราช่วยคุณไหม   ||

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

แจ้งให้เราทราบ