Datdaruni School : โรงเรียนดัดดรุณี

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini - English Program (MEP)

 

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ mimi - english program ปีการศึกษา 2566

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ระบบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

 

 

 

ขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
คู่มือการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบธนาคาร


นางปนัดดา  มักสัมพันธ์ุ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทร. 038-512547

 1. งานวิชาการ
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. สมัครงาน
 4. เผยแพร่งานวิจัย
 5. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 6. ดาน์วโหลดเอกสารต่าง ๆ
 7. สถิติการรับสมัครนักเรียน

 

 

 

 • ประกาศรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 • ประกาศรับสมัคร ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

 • ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา ห้องเรียนพิเศษ ม.1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 • ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา ห้องเรียนพิเศษ ม.1(MEP)

 • ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ( IEP )

 • ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ย รายวิชา ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ( SMTE)

 • ประกาศรับสมัคร มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 • คุณสมบัติ วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.1

 • คุณสมบัตินักเรียน ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ม.1

 • รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ม.1

 • ประกาศรับสมัคร มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

 • คุณสมบัติ วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4

 • คุณสมบัตินักเรียน ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ม.4

 • รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ม.4

||   ABOUT SCHOOL  ||

แนะนำโรงเรียน

   โรงเรียนดัดดรุณีเป็นโรงเรียนสตรีล้วน มีชื่อเสียงด้านการจัดการศึกษา และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มานานกว่า 100 ปี และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นโรงเรียนยอดนิยม โรงเรียน แข่งขันสูง และโรงเรียนมาตรฐานสากล มีศักยภาพในการสร้างเยาวชนสตรีให้พร้อมด้วยความรู้ความสามารถ ความดีงาม เจริญก้าวหน้าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดมา ส่วนการจัดการศึกษาและการปลูกฝังนักเรียนของโรงเรียนดัดดรุณีได้ยึดหลักปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา หาความรู้ คู่คุณธรรม” ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดัดดรุณี สมาคมผู้ปกครองและครูดัดดรุณี และดัดดรุณีสมาคม  โรงเรียนดัดดรุณี จึงได้จัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู โรงเรียนดัดดรุณี ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในด้านการเรียนและการปฏิบัติตนของนักเรียน พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและตรงกันระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ในการกำกับ ติดตาม ดูแลนักเรียนทั้งในด้านการเรียน การรักษาระเบียบวินัย และการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน

||   กลุ่มงานศึกษา   ||

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระภาษาไทย

"มรดกทางปัญญา สืบสานคุณค่า รู้รักษ์ภาษาไทย"

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

"พัฒนาความรู้คู่คุณธรรรม นำคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล"

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

Foreign Language Department
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล
ตามแนวทาง EEC”

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ

"การเรียนรู้ก้าวไกล ใฝ่คุณธรรม นำสังคม"

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

กลุ่มสาระศิลปะ

“สืบอารยะ สร้างสุนทรีย์ มีวัฒนธรรม”

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

กลุ่มสาระ สุขศึกษาพลศึกษา

"ลูกดัดฯ อนามัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม เลิศล้ำนำสู่สากล"

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

กลุ่มสาระ การงานอาชีพ

"การงานอาชีพก้าวไกล พัฒนา เด็กไทย สร้างธุรกิจสู่อนาคต"

เข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระ ฯ

งานห้องสมุด

"เปิดโลกกว้างทางการศึกษา พัฒนาเยาวชนด้วยความรู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล"

เข้าสู่เว็บไซต์งานห้องสมุด

กลุ่มงานแนะแนว

"ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ใส่ใจ ดูแล"

เข้าสู่เว็บไซต์งานแนะแนว

ภารกิจผู้บริหาร

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

ตารางงานกิจกรรม

รายละเอียดคร่าวๆของกลุ่มงานที่คุณแนะนำ

รายละเอียด

||    ABOUT SERVICE   ||

เป้าหมายในการเรียนการสอน

เพื่ออนาคตที่ดีของนักเรียน

เป้าประสงค์

เป้าหมายการเรียน

  • เป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารสองภาษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ความเป็นพลโลก
  • มีหลักสูตรจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามมาตรฐานสากล
  • เป็นกุลสตรีมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

||   ข้อมูลแนะนำ   ||

ข่าวสารล่าสุดของเรา

และ บทความแนะนำ

ข้อมูลแนะนำเบื้องต้นที่นำมาแสดงให้ทราบ

วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2566 08:00

บรรยากาศสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕
  ๑. ห้องเรียนพิเศษ Mini-English Program (MEP) 
  ๒. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  ๓. ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
  ๔. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 

วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์ 2566 08:00

บรรยากาศสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕
  ๑. ห้องเรียนพิเศษ Mini-English Program (MEP) 
  ๒. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  ๓. ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
  ๔. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 

วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2566 08:00

บรรยากาศสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔
  ๑. ห้องเรียนพิเศษ Mini-English Program (MEP) 
  ๒. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  ๓. ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
  ๔. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) 

||   GOOGLE CALENDER   ||

ปฏิทินกิจกรรม

สถิติเว็บไซต์

มี 86 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

||   ให้เราช่วยคุณไหม   ||

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

แจ้งให้เราทราบ